TRANSFORMACIÓ DIGITAL

CONECTA RURAL: LLUITA CONTRA LA BRETXA DIGITAL I INCLUSIÓ TECNOLÒGICA

Butlletí informatiu CONECTA RURAL

Consulta`l i descarrega-te’l.
Informació en qüestions rellevants : beques, ajudes, subvencions, recursos, ofertes d’ocupació, etc

En un món cada vegada més digitalitzat, on les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (d’ara en avant, TIC) han transformat la nostra manera de viure i connectar-nos, l’accés equitatiu a aquestes eines és fonamental per a assegurar la inclusió social i la igualtat d’oportunitats. No obstant això, en el medi rural, aquesta igualtat es veu obstaculitzada per l’existència d’una bretxa digital que afecta de manera desproporcionada a determinats grups de població, especialment a les dones i aquelles persones en situació de vulnerabilitat social. La falta d’accés a eines digitals i serveis administratius en línia impedeix a la població rural participar plenament en la societat actual, limitant la seua capacitat per a realitzar tràmits essencials, accedir a oportunitats educatives i laborals, i fins i tot gaudir de drets fonamentals.


La desigualtat en l’accés, ús o impacte de les TIC en el medi rural està condicionada per diversos factors, com a criteris econòmics, geogràfics, de gènere, d’edat o culturals. Mentre que els serveis bàsics s’han digitalitzat, facilitant la vida de molts, aquells que no han pogut familiaritzar-se amb les noves tecnologies es veuen exclosos dels beneficis que aquestes ofereixen. Aquesta bretxa digital incrementa la vulnerabilitat de les persones que habiten en zones rurals, deixant-les excloses dels beneficis i oportunitats que ofereixen les noves tecnologies.

El programa CONNECTA RURAL s’ha creat amb l’objectiu de superar els obstacles que limiten l’accés a les TIC en les zones rurals. A través de diverses accions i mesures, es busca proporcionar a les comunitats rurals les eines i els recursos necessaris perquè puguen aprofitar plenament els beneficis de l’era digital. L’enfocament principal se centra en la participació activa de les dones i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat, reconeixent que la seua inclusió és essencial per a aconseguir una societat més equitativa.

A través de cinc eixos estratègics i una sèrie d’activitats específiques, el programa s’enfoca a facilitar l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i promoure el seu ús efectiu en benefici d’aquestes comunitats. A continuació, es descriuen detalladament cadascun dels eixos i les seues corresponents activitats:

EIX 1. CONNECTA RURAL: Capacitació digital per a la inclusió tecnològica. L’objectiu és proporcionar capacitació digital adaptada a l’entorn rural i a les necessitats de les persones usuàries. Els Centres de Desenvolupament Rural brindarien el suport necessari per a organitzar i dur a terme aquestes activitats de capacitació en les seues respectives comunitats.

EIX 2. TECNO RURAL: Accés i préstec d’equips tecnològics. En aquest eix, es busca millorar la connectivitat i garantir un accés adequat a les TIC, així com facilitar l’accés a equips tecnològics en entorns rurals mitjançant l’establiment de Centres Tecnològics Rurals en col·laboració amb institucions locals.


EIX 3.  DIGITALIDAD COL·LABORATIVA: Aliances per a la inclusió digital.
Les activitats inclourien la promoció de xarxes de col·laboració entre els Centres de Desenvolupament Rural, administracions locals, entitats socials i empreses del sector tecnològic. Això permetria l’intercanvi de coneixements, recursos i bones pràctiques relacionades amb la reducció de la bretxa digital i la inclusió tecnològica en entorns rurals.
De la mateixa manera, s’impulsaria el desenvolupament d’aliances amb la finalitat de promoure-les entre els diferents actors per a facilitar l’intercanvi de coneixements i recursos, així com per a desenvolupar projectes conjunts orientats a la inclusió digital en entorns rurals.

EIX 4. RURAL DIGITAL PRO. Bones pràctiques i solucions innovadores. En aquest eix, es busca identificar i desenvolupar bones pràctiques i solucions innovadores per a millorar l’efectivitat dels programes d’inclusió digital en àrees rurals. Els Centres de Desenvolupament Rural estarien involucrats en la investigació, desenvolupament i aplicació d’aquestes solucions innovadores en el seu àmbit local.
L’eix 4 està alineat amb la millora de l’eficàcia dels programes d’inclusió digital, així com amb la formació de professionals en l’àmbit del Tercer Sector d’Acció Social. Aquest eix permetrà millorar l’efectivitat dels programes d’inclusió digital i la formació de professionals en l’àmbit del Tercer Sector d’Acció Social en entorns rurals.

EIX 5.  INFO-RURAL: Divulgació i sensibilització digital. En aquest eix, es busca sensibilitzar i difondre informació sobre la importància de la inclusió digital i l’accés a les tecnologies en entorns rurals.

Les mancances que presenta la població rural, especialment els sectors més vulnerables, davant l’avanç de les noves tecnologies, no sols es produeixen en l’accés a l’equipament i a l’aprenentatge del seu ús sinó també en la falta d’accés a la informació. Aquesta manca exclou a una part de la població que no té accés a conéixer novetats i processos administratius rellevants per a la consecució d’una ciutadania informada de les seues possibilitats i dels recursos als quals pot accedir.
Amb la finalitat de posar fre a aquesta desinformació s’edita de manera mensual un butlletí informatiu que recopila la informació en qüestions rellevants com la publicació de beques, ajudes, subvencions, recursos, ofertes d’ocupació, etc. El butlletí adaptarà la informació, sovint presentada en altres plataformes d’una manera complexa, amb la finalitat de fer-la accessible a totes les persones usuàries.

Els eixos i activitats d’aquest programa busquen generar coneixement, promoure la col·laboració i difondre bones pràctiques per a reduir la bretxa digital, dissenyar solucions innovadores, implementar projectes pilot, obtindre evidències, millorar la intervenció i generar coneixement transferible i escalable en l’àmbit de l’assistència social per a persones amb necessitats educatives o d’inserció laboral i les seues famílies.