CDR la Safor

SOM MÉS QUE UN POBLE

Qui SOm

CDR la Safor és una Ong d’acció social, integrada en la Confederació de Centres de Desenvolupament Rural (COCEDER), que inclou entre les seues finalitats el desenvolupament integral del medi rural, mitjançant iniciatives socials, educatives i culturals de la zona, com accions de solidaritat i voluntariat dirigits a tota la població i especialment als col·lectius més desfavorits de la zona i/o en situació d’exclusió social.

Lluitem per la inclusió social i per extirpar l’exclusió, reduint al màxim les desigualtats socials en el centre polític de la nostra terra.

Situació actual

Entenem la inclusió social com el procés que assegura que totes les persones i col·lectius tinguen l’oportunitat i els recursos necessaris per a participar plenament en la vida econòmica, social i política; així gaudir d’unes condicions de vida dignes.

La inclusió social està relacionada amb la integració, la cohesió, la justícia social. És la possibilitat de participació igualitària de tots els seus membres en totes les seues dimensions socials, polítiques econòmiques, legals, culturals… Així doncs, totes les polítiques públiques (educació, sanitat, formació i treball, justícia, benestar social, esports, agricultura) són polítiques d’ Inclusió Social, ja que treballem pel benestar de les persones i els col·lectius.

L’actual delicada situació política, econòmica, financera i social, està perjudicant l’estat de benestar que s’aconseguí, així com les polítiques social i retrogradant el valor d’allò social, la solidaritat, la redistribució i els drets socials en general.

Aquest futur d’incertesa exigeix que, junt el poder polític i l’econòmic, aparega amb força el poder de la societat civil organitzada al voltant d’un projecte conjunt cohesionat, amb estratègia comuna i capacitat real de diàleg, influència i correspondència.

Visió i missió

Visió

Ser centre d’iniciatives interessades a impulsar i canalitzar accions conjuntes amb l’Administració i altres entitats públiques i privades, orientades a resoldre els problemes de la zona rural.

Promoure i desenvolupar programes de lluita contra la marginació i l’exclusió social.

Potenciar les activitats i la integració del voluntariat als programes i l’estructura organitzativa del CDR, així com participar en el desenvolupament i atenció social del medi rural.

Impulsar l’educació, l’ensenyament i la cultura popular del medi rural en tots els seus aspectes, promovent així el seu desenvolupament i progrés econòmic i social.

Promoure la participació, formació i intercanvi d’experiències, de totes les persones (dones, majors, infantesa, joves, malaltes mentals, discapacitats, immigrants… i altres col·lectius desfavorits o en situació d’exclusió social) de la comunitat, amb especial referència a les famílies, en l’afirmació de la seua pròpia identitat rural.

Missió

— Escoltar la comarca

Detectant les necessitats i carències socials que existeixen a nivell comarcal. Participant als diferents fòrums, fires i activitats formatives relacionades amb el medi rural i l’exclusió social.

— Cooperació

Treballar amb altres entitats o institucions que treballen en la comarca, especialment als ajuntaments dels municipis de la mateixa, amb la signatura convenis de col·laboració.

Innovació

Optimitzant els recursos existents i impulsant els de nova creació.

— Acció social

Incidim en diferents accions socials: educació, social, laboral, medi ambient… amb tots els col·lectius en risc.

Accions i valors

Accions

Promoció de la participació de persones en situació d’exclusió social; accions d’incidència política a nivell local.

Projectes de sensibilització social; accions de comunicació externa i interna mitjançant la pàgina web i les xarxes social (facebook i twitter).

Col·laboració en activitats d’investigació, reflexió i anàlisi.

Elaboració de projectes de formació i promoció d’iniciatives relacionades amb la lluita contra l’exclusió social.

Organització de xerrades i seminaris anuals sobre polítiques d’inclusió.

Participació en la creació de polítiques de treball i accions en grups de treball, com en fòrums i òrgans relatius al tercer sector social.

Valors

Participació. Implicació de tots els seus membres des de la seua posició horitzontal aprofitant el coneixement de tots els components.

Compromís amb els destinataris de la nostra entitat. Situar a la persona en risc com a centre de les actuacions, reconeixent-li la seua dignitat i ciutadania, proporcionant els espais adequats per a què s’escolten les seues veus.

Independència. Llibertat i autonomia. A l’hora de fer opinió, critica i debat sobre les qüestions relatives a la lluita a favor de la inclusió social.

Transparència. Honestedat i claredat en totes les actuacions tal i com correspon a una organització sense ànim de lucre.

Qualitat. L’activitat es realitza amb el suport d’una programació prèvia, a una avaluació permanent i amb la indagació continuada d’accions creatives, innovadores i efectives.

Responsabilitat social. El CDR constitueix un agent social en si mateixa, assumint així, la responsabilitat